Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 7 czerwca 2021 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.


Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
• dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5, od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.15 w czwartek od 7.00 do 15.45 , w piątek od 7.00 do 13.45.


Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 18 czerwca 2021 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

UWAGA


Każda faktura musi być opisana na odwrocie:

np.
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko)
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko)

i podpis wnioskodawcy


W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.