Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

W ramach Patronatu Naukowego Uniwersytet Wrocławski zobowiązuje się do  prowadzenia dla uczniów naszej szkoły zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu w siedzibie szkoły, a w laboratoriach i salach wykładowych Uniwersytetu – zajęć laboratoryjnych i wykładów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni obejmą indywidualną opieką naukową uczniów liceum, którzy odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych (tutoring naukowy). Szkoła ma również możliwość współorganizowania wraz z Uniwersytetem Wrocławskim, konferencji, wykładów, konkursów, obozów naukowych i imprez o charakterze popularno-naukowym i umożliwienia pracownikom Uniwersytetu udziału w obozach naukowych, konferencjach i odczytach.

Celem suplementarnym realizacji Patronatu jest promowanie kształcenia akademickiego podnoszącego tym samym kapitał społeczny miasta.

Mamy pewność, iż podjęte działania przyniosą owocne korzyści obu stronom – zarówno naszemu Liceum Ogólnokształcącemu jak i Uniwersytetowi Wrocławskiemu. 

Koordynatorem ds. Patronatu jest Pani Agata Figiel