Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Filmoteka Szkolna to program zainicjowany w 2009 roku obejmujący swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Obecnie program realizowany jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu PISF. Bazą Filmoteki Szkolnej jest pakiet składający się z 65 lekcji tematycznych, w których znajdują się materiały dydaktyczne i ponad 140 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Nauczyciele i uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w szkołach na terenie całego kraju, w tym w warsztatach prowadzonych przez Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej, liderów i liderek Filmoteki Szkolnej, krytyków filmowych i zaproszonych ekspertów, oraz w projektach realizowanych przy współpracy instytucji partnerskich.
Filmoteka Szkolna ma otwartą formułę, która umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób, zarówno w systemie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym. Z programu mogą korzystać nauczyciele wielu przedmiotów - języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii czy wiedzy o społeczeństwie. Doboru filmów dokonał zespół naukowców z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki. Przygotowany materiał dydaktyczny ma nauczyć młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, a także rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film. Pozwala zrozumieć rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym - jej udział w dyskursie o kondycji państwa, historii, człowieku, twórczości.
Więcej na: https://www.filmotekaszkolna.pl/
Lista liderów, liderek Filmoteki Szkolnej: https://www.filmotekaszkolna.pl/o-nas/liderzy-filmoteki-szkolnej

 

 

Filmoteka Szkolna. Akcja

Koordynatorka: EwelinaWaląg. Realizacja: 2014-2015, 2013/2014, 2012/2013.

Projekt ma na celu upowszechnienie Filmoteki Szkolnej, wspieranie nauczycieli_ek w wykorzystaniu materiału filmowego na zajęciach szkolnych, promocję dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej, a także stworzenie uczniom i uczennicom oraz nauczyciel_k_om możliwości nawiązania kontaktów ogólnopolskich i wymiany doświadczeń. W ramach projektu m.in. zrealizowano działania z zakresu edukacji filmowej, wzięto udział w ogólnopolskim finale - Festiwalu Filmoteki Szkolnej - dwudniowej konferencji połączonej z warsztatami i prezentacją projektów w Warszawie, promowano własne przedsięwzięcia na platformie internetowej oraz wzięto udział w Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej.fs