Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Koordynatorka: Ewelina Waląg. Realizacja: 2014/2015.

Projekt „Równa szkoła” zakładał działania zmierzające do promowania edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. Objął on:

1. Przeprowadzenie 4 wywiadów z osobami należącymi do społeczności szkolnej – z dyrekcją, osobą z grona pedagogicznego, uczniem, uczennicą.

2. Zapoznanie się z materiałami dokumentującymi prowadzone przez szkołę działania antydyskryminacyjne.

3. Przedstawienie dyrekcji (oraz ewentualnie gronu pedagogicznemu lub/i społeczności szkolnej) diagnozy/raportu przedstawiającego zakres obecności w szkole rozwiązań i praktyk wspierających równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji.

4. Przeprowadzenie krótkiego szkolenia dla Rady Pedagogicznej nt. wymogu prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej zapisanego w Systemie Ewaluacji Oświaty (SEO) oraz standardów edukacji antydyskryminacyjnej.

W dalszej kolejności zostały opracowane dostosowane do indywidualnych potrzeb szkoły rozwiązania i polityki zapewniające poszerzanie zakresu obecności równego traktowania. Zrealizowane zostało także jedno wydarzenie związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji – Dzień Afryki. Przedsięwzięcie dotyczyło postkolonialnego postrzeganie Afryki subsaharyjskiej, synkretyczność i płynność rzeczywistości kulturowej oraz obalanie stereotypów zjawisk "kosmopolitycznych". Odbyły się warsztaty dla przedstawicieli_ek wszystkich poziomów klas, spotkanie dla całej społeczności szkolnej oraz warsztaty dla klasy humanistycznej i wystawa prac o Madagaskarze.

 

kampania