Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).
Tytuł programu nawiązuje do słowa łacińskiego ars, czyli sztuka. Zakłada on, że budowanie, rozwój i trwanie relacji miłości jest swoistą sztuką, która wymaga działania, umiejętności i dojrzałości. O miłość trzeba dbać, a to wymaga „sztuki” – wypracowania pewnych umiejętności. W tym przede wszystkim dojrzałego i bezpiecznego stylu życia.
Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako elementy sprzyjające odpowiedzialnej miłości oraz zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi kolejnego pokolenia.
Podczas zajęć zastanawiamy się:
1. W jakim stopniu używanie substancji psychoaktywnych powoduje zewnętrzny kryzys miłości – skraca życie i zabiera zdrowie.
2. W jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.
3. Analizujemy, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca proces generacji, jak szkodzi potomstwu.
Dbanie o życie i zdrowie jest dbaniem o miłość w wielu jej wymiarach.

ars1