Grafika: Marta Polechońska
Zakończenie szkoły klas IV odbędzie się 26 kwietnia.

Rzecznikiem Praw Ucznia w szkole jest pedagog szkolny. Jego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w szkole.


Jak skontaktować się z Rzecznikiem?


Najlepiej spotkać się z nim osobiście, ponieważ w bezpośrednia rozmowa służy lepszej komunikacji oraz łatwiejszemu wyjaśnieniu zdarzenia. Można to zrobić nawet na przerwie i umówić się na spokojną rozmowę w dogodnym dla obu stron czasie.
W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika?
Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet całej klasy.
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów - może zgłosić się do Rzecznika.


Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?


Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania problemowej sytuacji. Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.


O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć?


Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika stanowią tajemnicę służbową.
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.


Zadania i rola Rzecznika w szkole:


• Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły
• Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją Szkoły oraz Radą Pedagogiczną
• Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych)

Sposoby działania Rzecznika:


• Załatwianie indywidualnych skarg
• Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom
• Wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną
Uprawnienia Rzecznika:
• Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy
• Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów
• Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania
• Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron
Rzecznik Praw Ucznia:
• To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską
• To osoba, do której możesz się zwrócić w każdej problematycznej sprawie i poprosić o pomoc
• Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować
• Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
• Zachowuje dyskrecję!


Rzecznik Praw Ucznia Alina Borzym