Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na drzwi otwarte w środę 14 grudnia o godz. 16:30.

W środę 28 września rozpoczęły się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


W Liceum Ogólnokształcącym w Górze do próbnego egzaminu przystąpili wszyscy tegoroczni uczniowie klas IV.


Próbne egzaminy odbywają się warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, z zachowaniem wszelkich procedur. Arkusze maturalne były skonstruowane według nowych zasad - od 2023 roku matury będą bowiem odbywać się w nowej formule zgodnej z podstawą programową obowiązującą od 2019 r.
Pierwszego dnia sprawdzana była wiedza przyszłorocznych maturzystów z zakresu języka polskiego. Uczniowie pytani byli o rozumienie tekstów literackich, interpretację plakatu, do napisania była również rozprawka.
Zgodnie z harmonogramem CKE we wrześniu zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych:
28 września z języka polskiego na poziomie podstawowym,
29 września – próbny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym,
30 września – próbne egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, tj. z języka angielskiego, niemieckiego.
Arkusze rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach.
Jak zaznaczył dyrektor CKE - „Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia”.