Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze zawiadamia, że na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz Zarządzeniem Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 (z późn. zm.). lista osób zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości 21 lipca.

Zakwalifikowanie się NIE JEST JEDNOZNACZNE z przyjęciem do szkoły!!!

Oznacza, że kandydatka/kandydat spełnili warunki formalne i zostali dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od 22 do 29 lipca osoby zakwalifikowane potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

1 sierpnia zostanie podana do publicznej wiadomości lista osób przyjętych na rok szkolny 2022/2023 ze wskazaniem profilu klasy.