Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Wykaz podręczników znajduje się w zakładkach DLA UCZNIA i DLA RODZICA.

24 czerwca we wszystkich typach szkół w całym kraju odbywały się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2021/22.

Był to wyjątkowy okres, pełen wyzwań i wyrzeczeń. Jego początek tchnął w nas nadzieję, że trudny czas pandemii mamy za sobą, jednak szybko się okazało, że ciężkie momenty były jeszcze przed nami. Dla wielu z nas był to czas próby naszego charakteru, wytrzymałości w życiu bez przyjaciół, często także z dala od bliskich.

W takich okolicznościach młodzież musiała sięgać po wiedzę i umiejętności, nauczycielki i nauczyciele zmienić, a często po prostu nauczyć się nowych metod, natomiast rodzice stawali się jednocześnie organizatorami życia rodzinnego, domowego biura, psychologami. Z końcem lutego dostaliśmy na nowo szansę osobistych spotkań, odbudowy relacji interpersonalnych, wzmacniania więzi. Jak wielkie było to pragnienie, świadczą reakcje młodzieży, ich refleksje i autentyczne zaangażowanie w każdą najmniejszą inicjatywę. Nie mniej jednak chwile radości trwały dość krótko, bowiem czas naznaczony przez pandemię ponownie został zakrzywiony przez informację o wybuchu wojny w Ukrainie, która najpierw wydawała się nam być czymś odrealnionym, nieprawdziwym, czy niemożliwym, a zaraz potem nabrała i dla nas realnych kształtów. Szybko więc musieliśmy i chcieliśmy zamienić niedowierzanie w konkretne działania, wśród których znalazły się między innymi akcje pomocowe, zbieranie potrzebnych materiałów, artystyczne wyrażanie swojego sprzeciwu wobec niesprawiedliwości oraz świadome wsparcie ukraińskiej młodzieży.
W Liceum Ogólnokształcącym w Górze okolicznościowa akademia rozpoczęła się w auli szkoły o godz. 9:00
Na zaproszenie dyrektora szkoły pani Magdaleny Mielczarek, w tym wyjątkowym dniu, uczniom i nauczycielom LO w Górze towarzyszyło wielu gości: Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska, Członek Zarządu Powiatu Górowskiego pan Ryszard Pietrowiak, sekretarz Powiatu Górowskiego pan Piotr Wołowicz, przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego pan Ryszard Wawer, radny Powiatu Górowskiego pan Grzegorz Aleksander Trojanek, Komendant Powiatowej Policji w Górze- mł. insp. mgr Jacek Gregor, Z-ca Komendanta oddziału prewencji komisarz Agnieszka Połczyk, Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze st .kpt Rafał Kaczmarek, dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego pan Bernard Bazylewicz. Niezwykle gorąco dyrektor szkoły powitała również kadrę pedagogiczną , nauczycieli emerytowanych, pracowników administracji i obsługi, rodziców, a przede wszystkim po raz ostatni w tym roku szkolnym, głównych bohaterów tej uroczystości czyli młodzież klas 1-3 liceum 4-letniego.
Po wprowadzeniu sztandaru, wciągnięciu flagi i wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego i szkoły, okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek.
Zakończenie roku to doskonała możliwość podsumowania całego roku pracy szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzyskane przez młodzież wyników w nauce. Warto również podkreślić, że wielu uczniów reprezentowało szkołę na zewnątrz biorąc udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, na szczeblu powiatowym, okręgowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, osiągając spore sukcesy. Lista ich osiągnięć była naprawdę imponująca, że nie sposób jest je wszystkie wymienić. Uczniowie liceum w kończącym się roku szkolnym zdobyli wiele laurów w konkursach humanistycznych, historycznych, informatycznych, przyrodniczych i ekonomicznych, językowych oraz zawodach sportowych startując w różnorodnych dyscyplinach. Jak w każdym roku szkolnym w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze realizowane są liczne projekty i inicjatywy umożliwiające pogłębienie oraz rozwój wiedzy oraz umiejętności. Szeroki zakres tematyczny przedsięwzięć, a także szeroki wachlarz propozycji współpracy – w tym szkolnej, lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej – zapewniają stałe dokształcanie się i kontakty z instytucjami czy organizacjami. Jest to niewątpliwie efekt ogromnej pracy i wysiłku jaki wkładali nauczyciele w rozwój intelektualny i psychofizyczny oraz aktywność społeczną i fizyczną swoich uczniów.
W celu podniesienia poziomu kształcenia wprowadzone były i realizowane na wysokim poziomie innowacje pedagogiczne: „Służba policyjna nasz sposób na poznanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa” w klasie policyjnej oraz „Zabezpieczenie przeciwpożarowe z elementami szkolenia mundurowego” w klasie pożarniczej z elementami ratownictwa medycznego” . Duże słowa uznania w tym miejscu należą się komisarz Agnieszce Połczyk i st. kapitanowi Rafałowi Kaczmarkowi za realizację zajęć specjalistycznych. W ramach programu Naukowe Soboty odbywały się cotygodniowe dodatkowe zajęcia z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego skierowane wyłącznie do maturzystów. Dla uczniów uzdolnionych zorganizowane zostały indywidualne programy nauki.
W bieżącym roku szkolnym do klasyfikacji końcoworocznej przystąpiło 191 uczniów liceum. Do klas programowo wyższych promocję uzyskało 173 uczniów. Niestety nie wszystkim udało się uzyskać promocję do następnej klasy, nie mniej jednak mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Najwyższą frekwencję w szkole uzyskała klasa Ib 90,42%, drugie miejsce zajęła klasa Ia z wynikiem 89,78 %, a na trzecim uplasowała się klasa Id uzyskując 87,23%. 2 uczniów nie opuściło ani jednego dnia nauki w szkole, co oznacza, że uzyskali imponujący wynik 100% frekwencji., a byli to Aleksandra Bielawska kl. 2b i Bartosz Mikołajczyk kl. 1c.
Najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2021/22 uzyskały następujące klasy: I miejsce: kl. 1a – 4,52, II miejsce: kl. 3a – 4,35, III miejsce: kl.2a – 4,20.
Nagrody za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali: Mikołaj Kapitaniec- śr. 5,73 oraz ex-equo Kacper Biernacki i Eliza Łukaniuk – śr. 5,62.
Mikołaj został nominowany do nagrody prestiżowej Stypendium Prezesa Rady Ministrów , aby otrzymać taką nagrodę należy uzyskać najwyższą średnią ocen w szkole , otrzymać świadectwo z wyróżnieniem i wykazywać się szeroką gamą uzdolnieniami.
Ponadto świadectwa z wyróżnieniem otrzymali następujący uczniowie: klasa Ia - Sawczyszyn Natalia 5,53, Gawda Agata 5,40, Hołownia Mikołaj 5,36, Cielon Jakub 5,33, Turowska Martyna 5,33, Jankiewicz Patryk 4,93, Dokładańska Marta 4,87, klasa Ib - Nowaczyk Aleksandra 5,00, Lesiuk Aleksandra 4,87, klasa Ic - Bachuryńska Anastazja 4,81, klasa Id - Janasik Patryk 4,87, klasa Ie - Michalewicz Bartosz 5,08, Gawda Karolina 5,00, Krzyżanowski Michał 5,00, Zbroiński Jakub 4,87, Pietrucha Zofia 4,79, klasa IIa - Perzyński Dawid 5,50, Drogosz Amelia 5,07, Kmiotek Jacek 5,00, Stankiewicz Julia 4,79, klasa IIb - Bielawska Aleksandra 5,43, Janik Alicja 4,77, Matysiak Tymoteusz 5,29, klasa IIc - Wrona Gabriela 5,00, klasa IIIa - Buła Klaudia 5,58, Satora Aleksandra 5,50, Dziewic Martyna 5,46, Szewiało Oliwia 5,31, Niezgoda Oliwia 5,27, Niezgoda Kacper 5,08, Szymek Bartosz 4,92, Michalec Bartosz 4,77, Ludwiczyński Michał 4,77, klasa IIIb - Góral Weronika 5,23, Maczuga Natalia 5,15, Wiśniewska Julia 4,92, Uba Martyna 4,75
Gratulacje i podziękowania za pomoc w wychowanie dzieci, które niejednokrotnie swoimi osiągnięciami sławiły imię szkoły i przydawały dumy pedagogom, otrzymali z rąk dyrektora szkoły pani Magdaleny Mielczarek, rodzice nagrodzonych licealistów. Słowa podziękowania skierowała również po adresem wychowawców poszczególnych klas za trud i poświęcony czas włożony w dydaktykę, zaangażowanie w realizacji licznych wspaniałych działań na rzecz klasy i szkoły.
Również w tym roku szkolnym dyrektor LO pani Magdalena Mielczarek przyznała Nagrody Dyrektora Szkoły uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce., czyli dla osób ze średnią 5,00 i więcej. Ogółem taki wynik uzyskało i dzięki temu nagrody z rąk dyrektora szkoły otrzymało 23 uczniów
Przyznane też zostały nagrody za sukcesy osiągnięte w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu centralnym, wojewódzkim i powiatowym. Wyróżnieni też zostali uczniowie za twórczą pracę na rzecz Szkolnego teatru „Adamus”, szczególne zaangażowanie i wsparcie w aktywną pracę na rzecz koła wokalnego Postscriptum, liczne przedsięwzięcia koła filmowego WONDERLab, za zaangażowanie w projekty biblioteczne oraz za pracę nad filmem promującym bibliotekę oraz projekt kalendarza czytelniczego oraz udział w szeregu akcji wolontariackich.
W tym roku szkolnym również została przyznana nagroda w ramach Szkolnego Plebiscytu „Super Uczeń”, w kategorii naukowej i artystycznej i sportowej. Fundatorami tegorocznych nagród była rada Rodziców oraz liczni Przyjaciele Szkoły Starosta. Tytuł „Super Ucznia” w kategorii naukowej uzyskały: Aleksandra Satora, Oliwia Szewiało i Klaudia Buła, tytuł „Super Ucznia” w kategorii artystycznej Ada Figiel, natomiast tytuł „Super Ucznia” w kategorii sportowej Marta Dokładańska i Martyna Dziewc, Julia Cymbalista, Klaudia Rydełkiewicz, Dominik Korol i Aleksandra Nowaczyk.
Serdeczne podziękowania za wspieranie działań szkoły, za współpracę oraz za pomoc i dobroć serca w realizacji zadań szkoły otrzymała Starosta Górowski pani Urszula Szmydyńska i Zarząd Powiatu oraz sponsorzy i przyjaciele szkoły Rada Rodziców i Rada Szkoły. Podziękowania za całoroczną, twórczą i efektywną pracę, za cierpliwość i wyrozumiałość, za wspieranie i motywowanie uczniów do nauki otrzymali nauczyciele i wychowawcy poszczególnych klas: Ewelina Waląg, Irena Dziamarska, Małgorzata Kauch, Agnieszka Łukaszów, Wojciech Janicki, Małgorzata Dudzińska, Edyta Bretsznajder, Dorota Giezek i Mariusz Dziewic.
Życzenia z okazji zakończenia roku złożył wszystkim Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek, natomiast życzenia nauczycielom, rodzicom i młodzieży przesłała na ręce dyrektora LO pani Magdaleny Mielczarek, Burmistrz Góry pani Irena Krzyszkiewicz.
W imieniu całej społeczności uczniowskiej słowa podziękowania za trud włożony w krzewienie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pracę wychowawczą wyraziła delegacja młodzieży pod przewodnictwem Ady Figiel, jednocześnie złożyła na ręce dyrektora szkoły pani Magdaleny Mielczarek i wicedyrektora pana Mirosława Wesołowskiego symboliczne wiązanki kwiatów.
Uroczystośc zakończenia roku szkolnego była też doskonała okazją do zaprezentowania artystycznych talentów uczniów liceum. Na scenie w auli szkoły w śpiewie, recytacji i utworach instrumentalnych wystąpili następujący uczniowie: Ada Figiel, Martyna Turowska, Natalia Maczuga, Górecka i zespół “Postscriptum”.
Na koniec uroczystości wszystkim obecnym w auli szkoły, dyrektor LO życzyła słońca, radości i samych dobrych dni na ten wakacyjny czas.
Do zobaczenia 1 września!

 

GALERIA fot. Martyna Uba

GALERIA fot. ks. Łukasz Gołąbek