Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
„Słońce listopada mrozy zapowiada”.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnął nabór wniosków na realizację w 2021 r. „Programu Klub”.

Dofinansowanie (w łącznej kwocie 57 135 tys. zł) otrzymało 5131 klubów z terenu całego kraju w tym KLUB SPORTOWY „ZRYW” przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze.

Po rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 15.000 zł na realizację tego projektu. Program skierowany jest do klubów sportowych, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. O środki dla Klubu aplikował nauczyciel wychowania fizycznego Pan Mariusz Dziewic.

Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu. Odpowiedni poziom aktywności fizycznej w pierwszych dekadach życia zwiększa szansę na kontynuowanie jej w okresie dorosłości. Sprzyja to wydłużeniu okresu życia w zdrowiu, opóźnieniu procesów starzenia oraz zmniejszeniu ryzyka przedwczesnego rozwoju chorób przewlekłych i niepełnosprawności.
Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.


Wyniki do pobrania są na stronie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub