Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
15 lipca podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Weronika Skoczylas uczennica kl. IIId Liceum Ogólnokształcącego w Górze została laureatką w XVI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.


Do konkursu ostatecznie zostało zakwalifikowanych 59 projektów z całej Polski spełniających wszystkie wymogi regulaminowe.


Projekt Weroniki został bardzo wysoko oceniony przez jury, dzięki czemu zajęła 7 lokatę. Jest to wielki sukces zważywszy na fakt, że zostało stworzonych, co podkreślali organizatorzy, wiele niezwykle ciekawych projektów.
Konkurs adresowany był do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego głównym celem było wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi. Tematyka prac miała dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku. Praca nad projektami stwarzała uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz ich prezentacji w interesującej i nowatorskiej formie.
Weronika zaprezentowała postać porucznika Józefa Barylskiego, mieszkańca Góry, niezwykle skromnego człowieka o bogatej przeszłości historycznej.
Praca nad projektem odbywa się wieloetapowo w oparciu o dostępne źródła dotyczące wspomnianej postaci. By przybliżyć sylwetkę pana Barylskiego, uczennica przygotowała prezentację multimedialną po to by ją zaprezentować społeczności Liceum Ogólnokształcącego w Górze w trakcie jedne z imprez szkolnych. Następnie stworzyła sesję plakatową w celu rozpropagowania imienia tego cichego bohatera: wielkich wydarzeń historycznych na terenie szkoły i poza nią. Ostatnim przedsięwzięciem było przygotowanie filmu, na kanwie którego została zaprezentowana kompleksowa biografia pana Józefa Barylskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego wojennych i powojennych dokonań.
W trakcie realizacji projektu górowska licealistka wraz z opiekunem odwiedzili cmentarz komunalny w Górze i złożyli wiązankę kwiatów na grobie śp. Józefa Barylskiego.
Weronika projekt przygotowała pod kierunkiem pana Tomasz Woźniczki, nauczyciela historii, WoS i HiT w Liceum Ogólnokształcącym w Górze. W swojej pracy korzystała z materiałów źródłowych dostarczonych szkole kilka lat temu przez pana Kamila Kutnego, historyka i regionalisty, absolwenta LO oraz wypracowanych dzięki własnym poszukiwaniom i opiekuna merytorycznego. Natomiast film powstał przy pomocy tegorocznego absolwenta LO Dawida Perzyńskiego. Wszystkim tym osobom należą się w tym miejscu słowa gorącego podziękowania.
Konkurs zorganizowany został przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW oraz Starostwo Powiatowe w Nysie. Patronat honorowy nad nim sprawowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty. Patronat medialny nad konkursem objęły: Radio Opole, Radio Doxa, TVP 3 Opole, „Nowa Trybuna Opolska” i „Nowiny Nyskie”.