Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Górze
Grafika: Marta Polechońska
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca o godz. 9:00

Po 10 miesiącach nauki, w większości czasu zdalnej i hybrydowej, przyszedł czas na zakończenie roku szkolnego 2020/21.


25 czerwca, w całym kraju w jeszcze nieco w zmodyfikowanej formie, odbyły się uroczystości wręczenia świadectw dzieciom i młodzieży wszystkich typów szkół. Był to wyjątkowy okres zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny w Polsce tradycyjne zajęcia zostały już w połowie października ubiegłego roku zawieszone.

Przejście na system zdalnego i w pewnym okresie hybrydowego nauczania, było dla wszystkich dużym wyzwaniem. W takich okolicznościach młodzież musiała sięgać po wiedzę i umiejętności, nauczycielki i nauczyciele zmienić, a często po prostu nauczyć się nowych metod, natomiast rodzice stawali się jednocześnie organizatorami życia rodzinnego, domowego biura, psychologami. Powrót do nauczania stacjonarnego z końcem maja stworzył na nowo szansę osobistych spotkań, odbudowy relacji interpersonalnych, wzmacniania więzi. Jak wielkie było to pragnienie świadczą reakcje młodzieży, ich refleksje i autentyczne zaangażowanie w każdą najmniejszą inicjatywę. Stając u progu wakacji, tak bardzo nam wszystkim potrzebnym, dyrekcja szkoły podziękowała wszystkim za wspaniałą pracę i poświęcenie w tym roku szkolnym.
Dzień zakończenia roku szkolnego dyrektorzy szkół musieli jednak przeprowadzić w nieco skromniejszej formie w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne i odpowiednie warunki higieniczne.
W Liceum Ogólnokształcącym w Górze ceremonia wręczenia świadectw i nagród odbyła się w dwóch turach. Już o godz. 8:00 w auli szkoły w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli i zaproszonych gości: Wicestarosta Górowski Andrzej Rogala reprezentujący Starostę Górowskiego Annę Kolibek, Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Ryszard Wawer, Sekretarz Powiatu Piotr Wołowicz, radny powiatu górowskiego Ryszard Pietrowiak, Dyrektor PCDN i PPP Bernard Bazylewicz zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za osiągnięcia w nauce, frekwencję i sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz za podejmowanie różnorodnych form działalności pozalekcyjnej. Z kolei o godz. 9:00 odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami poszczególnych klas w salach lekcyjnych.
Zakończenie roku to doskonała możliwość podsumowania całego roku pracy szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzyskane przez młodzież wyniki w nauce.
Mimo trudnej sytuacji uczniowie przy wsparciu ze strony nauczycieli wykazali się dużą aktywnością i zaangażowaniem w różnorodne formy działalności, uczestnicząc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz rozwijając swoje umiejętności w kołach zainteresowań oraz szkolnym wolontariacie.
Dzięki współpracy projektowej z Uniwersytetem Wrocławskim młodzież mogła uczestniczyć w wykładach tematycznych. Wsparciem merytorycznym została objęta również kadra nauczycielska, dzięki czemu korzystała z najnowszych badań i wniosków dotyczących rozwoju uczniów i uczennic na etapie licealnym. W celu podniesienia poziomu kształcenia wprowadzone były dodatkowe zajęcia z matematyki, j. obcych i innych przedmiotów. Dla uczniów uzdolnionych zorganizowany został indywidualny program nauki z różnych przedmiotów (historia, j. angielski) oraz prowadzona była innowacja pedagogiczna „Komputyka nasz sposób na poznanie i opisanie świata” w kl. II i III, realizacja projektu innowacyjne nauczanie informatyki i przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w LO Góra - KOMPUTYKA I ROBOTYKA. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został zakończony sukcesem.
W bieżącym roku szkolnym do klasyfikacji końcoworocznej przystąpiło 158 uczniów liceum, z czego do klas programowo wyższych promocję uzyskało 154 uczniów. Niestety nie wszystkim udało się otrzymać promocję do następnej klasy, nie mniej jednak mają oni możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu.
Najwyższą frekwencją w szkole uzyskały: I miejsce: kl. 1a - 92,68% , II miejsce: kl. 1b – 90,83%, III miejsce: kl. 2b4 – 90,78%. Cieszy fakt, że wśród licealistów znaleźli się uczniowie, którzy bardzo lubią chodzić do szkoły i nie opuścili ani jednego dnia nauki. A byli to: Ewelina Czopek kl. 2b4, Kacper Sitarek kl. 1a i Aleksandra Bielawska kl. 1b. Niech słowa Gomeza de la Serna - „ Dzwonek budzika: Czas do Ciebie telefonuje” pomagają im w życiu cały czas.
Najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2020/21 w szkole uzyskała klasa IIc3 – 4,59, następnie miejsce zajęła klasa Ia – 4,53 oraz klasa IIb4 – 4,37. Wśród uczniów najwyższymi średnimi ocen legitymują się: Perzyński Dawid kl. Ia – 5,73, Monkiewicz Aleksandra – 5,67, Buła Klaudia – 5,57, Biernacki Kacper – 5,53.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego zostali nominowani do prestiżowej nagrody - Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to niezwykle cenne wyróżnienie i aby je otrzymać należy uzyskać najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymać świadectwo z wyróżnieniem i wykazywać się szeroką gamą osiągnięć i uzdolnień. W ramach liceum czteroletniego do nagrody został nominowany Dawid Perzyński kl. 1a (średnia ocen 5,73), a w ramach liceum trzyletniego Aleksandra Monkiewicz z klasy IIc3 (średnia ocen 5,69). Natomiast Aleksandra Monkiewicz i Maria Pona zostały nominowane do nagrody Stypendium Ministra Edukacji i Nauki, dodatkowo Aleksandra Monkiewicz została też nominowana do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.
Aleksandra Monkiewicz w kończącym się roku szkolnym dzięki ogromnej pracowitości i zaangażowaniu uczestniczyła w wielu szkolnych i lokalnych inicjatywach oraz konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, uzyskując wiele cennych sukcesów. Najważniejsze z nich to: III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie odbywającym się w ramach XXVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – za autorską pracę w kategorii literackiej pt. „Nie domykaj drzwi za sobą”, dzięki czemu wraz ze swoją koleżanką i współautorką pracy Marią Poną uczestniczyła w spotkaniu laureatów V najlepszych miejsc w kraju z Marszałek Sejmu RP panią Elżbietą Witek, wyróżnienie w XVI edycji Dolnośląskiego Konkursu Literackiego „Złote Pióro 2020” pod honorowym patronatem Jacka Sutryka - Prezydenta Wrocławia i honorowym mecenatem wybitnego językoznawcy - prof. Jana Miodka. Od kilku lat jest też zaangażowanie w projekt „Młodzieżowa Rada Gminy Niechlów” oraz odniosła wiele sukcesów w IX Otwartych Mistrzostwach Polski Mażoretek (II , III i IV miejsce w poszczególnych kategoriach).
Nagrodę Starosty Górowskiego za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w roku szk. 2020/21 otrzymali: Dawid Perzyński, liceum 4-letnie - średnia 5,73 i wzorowe zachowanie oraz Aleksandra Monkiewicz, liceum 3-letnie - średnia 5,67 i wzorowe zachowanie.
Dyrektor szkoły pani Magdalena Mielczarek wręczyła nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wszystkim uczniom, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen 5,00 i więcej. A byli to z poszczególnych klas licealnych (od Ia do 2c3 włącznie) następujący uczniowie: Dolatowski Igor 5,13, Stankiewicz Julia 5,13, Bielawska Aleksandra 5,27, Burdziuk Karolina 5,07, Janik Alicja 5,14, Matysiak Tymoteusz 5,13, Szczęśniak Bartosz 5,00, Biernacki Kacper 5,53, Felska Amelia 5,00, Kornatka Julia 5,07, Sura Kinga 5,13, Wrona Gabriela 5,40, Buła Klaudia 5,57, Dziewic Martyna 5,43, Figiel Ada 5,00, Łukaniuk Eliza 5,43, Michalec Bartosz 5,07, Niezgoda Kacper 5,23, Niezgoda Oliwia 5,25, Satora Aleksandra 5,21, Szewiało Oliwia 5,14, Szymek Bartosz 5,15, Gomułka Amelia 5,08, Góral Weronika 5,36, Maczuga Natalia 5,21, Sławińska Weronika 5,07, Tomczyk Martyna 5,00, Uba Martyna 5,08, Wiśniewska Julia 5,08, Paszkowska Malwina 5,13, Hryń Kacper 5,25, Miazio Aleksandra 5,00, Michalec Hanna 5,33, Podgórska Nikola 5,00, Pona Maria 5,33, Woźniak Paulina 5,1.
W tym roku szkolnym również została przyznana nagroda w ramach Szkolnego Plebiscytu „Super Uczeń/Uczennica” w kategorii naukowej, artystycznej. Fundatorem nagród była Starosta Górowski Anna Kolibek. W kategorii naukowej nagrodę otrzymały Aleksandra Monkiewicz i Maria Pona z kl. IIc3, a w kategorii artystycznej - Kamil Błażejewski kl. IIa3 i Xavier Tabaka kl. IIc3.
Serdeczne podziękowania za wspieranie działań szkoły, za współpracę oraz za pomoc i dobroć serca w realizacji zadań szkoły, otrzymała z rąk dyrektora szkoły, Starosta Górowski Anna Kolibek i Zarząd Powiatu, które zostały złożone na ręce Wicestarosty Górowskiego Andrzeja Rogali. Podziękowania za całoroczną, twórczą i efektywną pracę, za cierpliwość i wyrozumiałość, za wspieranie i motywowanie uczniów do nauki otrzymali wszyscy nauczyciele oraz wychowawcy poszczególnych klas: Wojciech Janicki, Małgorzata Dudzińska, Edyta Bretsznajder, Dorota Giezek, Mariusz Dziewic, Alicja Sajdak, Izabela Kucharska i Maciej Kostyk. Serdecznie podziękowania zostały też skierowane pod adresem pracowników administracji i obsługi za prawidłowe funkcjonowanie szkoły, utrzymywanie porządku i higienicznych warunków pracy.
Podziękowania dyrektor szkoły złożyła też pod adresem rodziców, za partnerstwo, życzliwość i wsparcie, bez którego nawet najbardziej ofiarna praca nauczycieli nie przyniosłaby zamierzonych efektów. Dyrektor szkoły Magdalena Mielczarek podziękowała Radzie Rodziców na czele z przewodniczącą Barbarą Skibą za szereg działań na rzecz rozwoju szkoły. Podziękowała całemu Zarządowi Rady Rodziców: Agnieszce Kaławaj, Joannie Zielińskiej, Małgorzacie Kalinowskiej, Renacie Skibińskiej oraz Iwonie Zarembie.
Wyjątkowy i obfitujący w wiele różnorodnych wydarzeń rok szkolny 2020/21 został zakończony, nadszedł czas na wypoczynek i zbieranie nowych sił, aby w nowym roku znów można było podejmować wiele istotnych działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

 

Fot. Magdalena Dokładańska i Łukasz Gołąbek

Galeria